Κάθε θέμα που παραβιάζει τον κώδικα περί ηθικής της AVRAMAR πρέπει να αναφέρεται. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: οικονομικές, λογιστικές ή ελεγκτικές παρατυπίες, παραποίηση εγγράφων ή αρχείων, απάτη ή κλοπή, συγκρούσεις συμφερόντων, δωροδοκία ή διαφθορά, διάκριση, παρενόχληση, κίνδυνοι για την ασφάλεια ή το περιβάλλον, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, εγκληματική δραστηριότητα, ατομικές ανησυχίες που σχετίζονται με την εργασία, κ.α.