Όλες οι αναφορές αντιμετωπίζονται με εμπιστευτικότητα, εκτός εάν επιτρέψετε στην Εταιρεία μας να αποκαλύψει την ταυτότητά σας. Οι πληροφορίες θα αποκαλυφθούν μόνο εφόσον καταστεί αναγκαίο. Τα μη εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού που δεν αναφέρονται ρητά ως παραλήπτες αναφορών στην πολιτική SpeakUp θα αποκλείονται από την προβολή αυτών των πληροφοριών και η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλύπτεται δημόσια χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν έχετε ζητήσει από την Εταιρεία μας να μην αποκαλύψει την ταυτότητά σας, δεν θα το πράξουμε. Η μόνη εξαίρεση είναι εάν απαιτείται από το νόμο ή εάν διακυβεύεται σημαντικό δημόσιο συμφέρον.